uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-do-thi/e7dde6883bced2908bdf.jpg
uploads/06 xu ly nuoc thai/nuoc-thai-do-thi/e7dde6883bced2908bdf.jpg

Nước thải đô thị là gì

Nước thải đô thị là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các nguồn nước thải phát sinh trong đô thị. Và nguồn nước thải này có 04 thành phần chính là: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước thải thấm qua và nước thải tự nhiên.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat