uploads/14-quan-trac-moi-truong/qtrac.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/qtrac.jpg

Quan trắc nước thải tự động liên tục

Hệ thống quan trắc nước thải (QTNT) tự động liên tục được lắp đặt nhằm để giám sát liên tục các thông số COD, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat