uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128040998-e6abb7d1c3e8015a296110d1bdaca1db.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128005491-7faae29b4c59c546a050f3253f78dec4.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139127978732-a2a46814675db405f6e0786108950be4.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128040998-e6abb7d1c3e8015a296110d1bdaca1db.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128005491-7faae29b4c59c546a050f3253f78dec4.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139127978732-a2a46814675db405f6e0786108950be4.jpg

Quy định mới về quản lý dịch vụ quan trắc môi trường

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT do Bộ TN&MT đã ban hành ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat