uploads/14-quan-trac-moi-truong/qtrac.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128003219-5f685cfdb3a9bdf013b0aa5adcb7c962.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/qtrac.jpg
uploads/14-quan-trac-moi-truong/z3139128003219-5f685cfdb3a9bdf013b0aa5adcb7c962.jpg

Quy trình quan trắc nước mặt

 - Quan trắc môi trường (QTMT) là một quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chỉ tiêu về tính chất vật lý, hoá học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo lường, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.

Hoặc gọi ngay: 0988.838.831

Đăng ký nhận thông tin

Hotline: 098 8838831

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ACE

Facebook chat